Relocation to Texel

Jacob Jansen Verberne moved to the island of Texel, off the north-west coast of the Netherlands, around 1700. His son, Jan Jacobs, sold pieces of land and real-estate in Noord-Brabant, one of the southern provinces, on behalf of his parents on July 22, 1722 on Texel. This document stating this was signed on August 10, 1722 in Lierop, Noord-Brabant.

janjacobs

This document describes the details of the sale by Jan Jacobs Verberne, on behalf of his parents, of real-estate in North-Brabant due to their relocation to the island of Texel.

Jan Jacobs (baptized 1695/96, † 27-01-1767 Den Burg)

Below the original 1722 text: | Hieronder volgt de letterlijke tekst uit 1722:

Het in de vereiste vorm uitgewerkte stuk Extensum. Compareerde voor ons, onderges(chreven) schepenen, Jan Jacobs V(er)berne, wonende op het eylant Texel, al welken comparant v(er)claert te cedeeren, transporteren en(de) eerffbaer te eeren een eerffve,
geleegen in ‘t Heesven
binnen Lirop, Aen Joseph Custers, tegenwordigh bewont bij Jan Peters van Helmont, en(de) dat voor de helfft bestaedt in huys, hoff, schuer en(de) aengelagh, des comparants

rechtens toekomende
moeder met de kinderen competeerende, groot
ontrent in groes en lant de veertien
lop(ensaet). Nochthans soo groot en kleyn als den voors(chreven)
Jan Peters in labeuringe is hebbende.
Hier-
uyt gaende twe stuy(vers) chijns jaerl(ijcks) aen de domijnen
van Brabant.Item aen den heere Martinus
de Tombe jaerl(ijcks) vijf stuy(vers) voor de helft.
Alnogh aen den selven jaerl(ijcks) dri stuy(vers), twalff
pen(ningen) voor de helft. Item alnogh eenen acker,
groot ontrent een lop(en)s(ae)t, voor de helft. Hier-
uyt te v(er)gelden jaerl(ijcks) eenen halven stuy(ver) voor
de helft, gelegen met d’een seyde neffen d’eerffve
Jan Huybers van den Boomen, met d’ander sijde
Jan Peeters van Eyck; met d’een eynde den Renloop,
d’ander eynde de gemeene straat. Item alnogh
een hoybeemt, geleegen op de buytenbeemde, groot
ontrent den vijff lop(ensaet), neffens d’een sijde de hoeve
de Bennendonck, d’ander sijde Francis op Brouhuys;
d’een eynde het gemeene lant, d’ander ende
streckende op de aude Aa. Hieruyt te v(er)gelden
jaerl(ijks) eenen stuy(ver) en dri ort chijns voor de
helfft aen den heere van Helmont. Verders
losen(de) vrij, uytgenomen doorpslasten
en(de) v(er)pond(ing). Met alle gereghtigheden van weegen,
stegen, waterlaten, houtwassen daer door-
en(de) overgaende. Wijders v(er)claert den voors(chreven)
comparant
dit cedeeren, transporteren, alsmede uyt hoeffde
van seekere procuratie, op Texel gepasseert de dato den

openlijk; ten overstaan van
tweëntwentighsten july 1722, voor schepenen alhier
v(er)tont en(de) gebleken, gepasseert op het eylant
Texel van den voors(chreven) comparants moeder, met name Maria, wed(uwe) Jacop Jansen V(er)berne,
altijt te sullen houden voor goet, vast, stedigh
en(de) van warden onder v(er)bant van sijn persoen
en(de) goederen, hebbende en(de) vercrijgende.
Coram
schepenen geteykent. Actum Lirop, den thinden
augusti seventhienhondert tweëntwentigh.
Dit merck stelt Jan van Dijck.
(w.g.) Jan van Eyck.
bij afwezigheid van de secretaris (w.g.) Jan van den Boomen, abs(en)t(e) se(cre)tario.
Den coop is
250-0-0.
Den 40en pen(ning)
betalt met
Lasten in ‘t cap(i)t(ael)
Den coop is
Lasten in ‘t capitael
6-18-0
0-12-0
250-0-0
13-2-8
263-2-8
Waervan den 40en pen(ning) be
taelt is met
De tiende (penning?) met
6-11-8
0-13-2
7-4-10

Although this document shows Jan Jacobs Verberne sold his parents real-estate, it also proves the fact Maria being his mother. Could Maria be Maritie Jans Verhees? And if so, then Jan Jacobs Verberne would be Jacob Jansz Verberne’s (#1 TGII) son.

Leave a Reply