Jacob Jansen Verberne verhuisde rond 1700 naar het eiland Texel, voor de noordwestkust van Nederland. Zijn zoon, Jan Jacobs, verkocht in opdracht van zijn ouders op Texel, stukken grond en onroerend goed in Noord-Brabant, een van de zuidelijke provincies van Nederland. Deze notariële acte is ondertekend op 10 augustus 1722 in Lierop, Noord-Brabant.

janjacobs
Deze notariële acte beschrijft de details van de verkoop door Jan Jacobs Verberne, namens zijn ouders, van onroerend goed in Noord-Brabant vanwege hun verhuizing naar het eiland Texel.

Jan Jacobs (gedoopt 1695/96, † 27-01-1767 Den Burg)

Hieronder de tekst uit 1722:

Het in de vereiste vorm uitgewerkte stuk Extensum. Compareerde voor ons, onderges(chreven) schepenen, Jan Jacobs V(er)berne, wonende op het eylant Texel, al welken comparant v(er)claert te cedeeren, transporteren en(de) eerffbaer te eeren een eerffve,
geleegen in ‘t Heesven
binnen Lirop, Aen Joseph Custers, tegenwordigh bewont bij Jan Peters van Helmont, en(de) dat voor de helfft bestaedt in huys, hoff, schuer en(de) aengelagh, des comparants

rechtens toekomende
moeder met de kinderen competeerende, groot
ontrent in groes en lant de veertien
lop(ensaet). Nochthans soo groot en kleyn als den voors(chreven)
Jan Peters in labeuringe is hebbende.
Hier-
uyt gaende twe stuy(vers) chijns jaerl(ijcks) aen de domijnen
van Brabant.Item aen den heere Martinus
de Tombe jaerl(ijcks) vijf stuy(vers) voor de helft.
Alnogh aen den selven jaerl(ijcks) dri stuy(vers), twalff
pen(ningen) voor de helft. Item alnogh eenen acker,
groot ontrent een lop(en)s(ae)t, voor de helft. Hier-
uyt te v(er)gelden jaerl(ijcks) eenen halven stuy(ver) voor
de helft, gelegen met d’een seyde neffen d’eerffve
Jan Huybers van den Boomen, met d’ander sijde
Jan Peeters van Eyck; met d’een eynde den Renloop,
d’ander eynde de gemeene straat. Item alnogh
een hoybeemt, geleegen op de buytenbeemde, groot
ontrent den vijff lop(ensaet), neffens d’een sijde de hoeve
de Bennendonck, d’ander sijde Francis op Brouhuys;
d’een eynde het gemeene lant, d’ander ende
streckende op de aude Aa. Hieruyt te v(er)gelden
jaerl(ijks) eenen stuy(ver) en dri ort chijns voor de
helfft aen den heere van Helmont. Verders
losen(de) vrij, uytgenomen doorpslasten
en(de) v(er)pond(ing). Met alle gereghtigheden van weegen,
stegen, waterlaten, houtwassen daer door-
en(de) overgaende. Wijders v(er)claert den voors(chreven)
comparant
dit cedeeren, transporteren, alsmede uyt hoeffde
van seekere procuratie, op Texel gepasseert de dato den

openlijk; ten overstaan van
tweëntwentighsten july 1722, voor schepenen alhier
v(er)tont en(de) gebleken, gepasseert op het eylant
Texel van den voors(chreven) comparants moeder, met name Maria, wed(uwe) Jacop Jansen V(er)berne,
altijt te sullen houden voor goet, vast, stedigh
en(de) van warden onder v(er)bant van sijn persoen
en(de) goederen, hebbende en(de) vercrijgende.
Coram
schepenen geteykent. Actum Lirop, den thinden
augusti seventhienhondert tweëntwentigh.
Dit merck stelt Jan van Dijck.
(w.g.) Jan van Eyck.
bij afwezigheid van de secretaris (w.g.) Jan van den Boomen, abs(en)t(e) se(cre)tario.
Den coop is
250-0-0.
Den 40en pen(ning)
betalt met
Lasten in ‘t cap(i)t(ael)
Den coop is
Lasten in ‘t capitael
6-18-0
0-12-0
250-0-0
13-2-8
263-2-8
Waervan den 40en pen(ning) be
taelt is met
De tiende (penning?) met
6-11-8
0-13-2
7-4-10

Hoewel uit dit document blijkt dat Jan Jacobs Verberne zijn ouders onroerend goed heeft verkocht, bewijst het ook dat Maria zijn moeder is. Zou Maria, Maritie Jans Verhees kunnen zijn? Zo ja, dan zou Jan Jacobs Verberne, Jacob Jansz Verberne’s (#1 TGII) zoon moeten zijn.

Geef een antwoord