Voorwoord van de beheerder

De parenteel van de familie Verberne uit Texelse Geslachten II is verwerkt in de online stamboomsoftware van FamilySearch.org en Ancestry.com. Omdat er veel archieven gedigitaliseerd en online beschikbaar zijn, is gekozen voor deze constructie. Op de genoemde websites is de parenteel sterk uitgebreid met aanvullende informatie zoals archieven, documenten en foto's. Daarnaast is het online veel gemakkelijker om relaties te leggen dan bij een statische weergave.

De getoonde inhoud van TGII op deze website beperkt zich daarom tot de inleiding van het boek en de introductie tot de stamboom van de Texelse Verberne's.

Encyclopedie van Texelse Familienamen

eierland1
Kaart van Texel; toestand in de 20ste eeuw met de benamingen van de buurten

Parentelen van de Families

Dijt (niet beschreven)
Verberne
Zijm (niet beschreven)

door

Dr. M.D. Dijt en Mr. J.S.M. Dijt

Verantwoording

De grote belangstelling en waardering voor de uitgave TEXELSE GESLACHTEN was voor ons een aanmoediging om ons genealogische speurwerk voort te zetten en het vele in de loop der jaren verzamelde materiaal voor publicatie gereed te maken.

eierland
Texel en Eierland, 17e en 18e eeuw

In TG I, met de parentelen van de geslachten Koning=Keijser, Vlaming en Bakker en een zestiental stambomen van aanverwante families, kon slechts een deel van de Texelse bevolking worden behandeld, zij het een zeer groot en belangrijk deel. Dit bracht ons op de gedachte, een tweede uitgave te wijden aan alle Texelse geslachten, met de nadruk op die families, die in het eerste boek niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen. Volledige vermelding van al onze gegevens zou een boek van gigantische omvang en onbetaalbare prijs hebben opgeleverd. Wij hebben ons daarom moeten beperken tot een mengvorm: Alle Texelse geslachten hebben een beknopte behandeling gekregen in de encyclopedie van Texelse Familienamen, die begint op blz. 9. De belangrijkste daarvan zijn – voor zover al niet elders in Texelse Geslachten I of II uitgewerkt – verduidelijkt met getekende stamboomschema’s. Een drietal rooms-katholieke geslachten, Dijt, Verberne en Zijm, zijn uitgewerkt in parentelen, die vrijwel de gehele katholieke Texelse bevolking omvatten.

Ter vermijding van herhalingen is dikwijls naar het eerste deel van Texelse Geslachten verwezen; dit met excuses aan degenen die dat deel niet bezitten en het zich ook niet kunnen verschaffen, daar het reeds geruime tijd is uitverkocht.
Bij de samenstelling van de Koning=Keijser-parenteel in deel I konden wij een werk van ds. J. Huizinga van ca 1870 als uitgangspunt nemen. Ditmaal betraden wij geheel onontgonnen gebied. Weliswaar had Jan Jacobsz Reij (D 360) reeds geslachtsregisters van de families Dijt, Verberne en Zijm opgesteld, maar de bronnen van zijn inlichtingen waren beperkt. In de gevallen dat wij gebruik maakten van gegevens van andere onderzoekers, is dit als regel ter plaatste vermeld. Voorts verstrekten verscheidene – verre – verwanten ons gewaardeerde aanvullingen. Ook ditmaal hebben wij de uiterste nauwkeurigheid nagestreefd, vooral omdat de ondervinding ons heeft geleerd, dat fouten bij dit werk praktisch onvermijdelijk zijn.
Verreweg de meeste gegevens werden geput uit het Rijksarchief te Haarlem. Alle Texelse doop- en trouwboeken van voor 1811 werden door ons systematisch op kaarten verwerkt. Helaas is niet van alle dorpen en gezindten evenveel bewaard gebleven. Terwijl het gereformeerde doopboek van Oosterend teruggaat tot 1654 en de oudste katholieke doopgegevens – zij het met enkele hiaten – zelfs tot 1647 reiken, begint in Den Hoorn de doopregistratie pas in 1750 en zijn de kinderboeken van de doopsgezinde gemeente genealogisch vrijwel waardeloos. Den Burg bezit het oudste trouwboek (1624), maar Oudeschild laat ons vóór 1727 geheel in de steek. De Koog komt er in dit opzicht het slechts vanaf. Dikwijls boden de zeer omvangrijke notariële en oud-rechterlijke archieven uitkomst, die geheel werden doorzocht en uitgetrokken. De registers van de Burgerlijke Stand leverden betrouwbaar materiaal over de periode 1811-1893. Gelukkig kon de meeste stof worden verzameld, voordat dit door ambtelijk perfectionisme sterk werd gehinderd.

Voorts werden gegevens ontleend aan het Gemeente Archief van Texel en aan de plaatselijke Texelse kerkelijke archieven. De heer J.A. van der Vlis maakte ons o.a. attent op de waardevolle beroepenlijst uit het archief Huydecoper te Utrecht. Het Gemeente Archief van Amsterdam bleek ook in het bezit te zijn van allerlei gegevens die op Texel en Texelaars betrekking hadden, terwijl de belastingregisters in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage en het Stadsarchief te Medemblik ons veel materiaal verschaften betreffende de 16e en 17e eeuw.
Wegens de moeilijke verkrijgbaarheid van gegevens van recente datum moesten wij de diverse genealogieën besluiten met de aan het einde van de 19e eeuw geboren generaties. Een verdere uitwerking zou trouwens een schier onoverkomelijk ruimteprobleem hebben veroorzaakt. Wij vertrouwen er op, het verleden voor ieder zo nabij te hebben gebracht, dat de aansluiting met het heden gemakkelijk kan worden gevonden. Wij hopen dan ook, dat latere onderzoekers in in ons noodgedwongen beknopt gehouden werk de grondslag zullen vinden voor meer gedetailleerde publicaties over bepaalde geslachten.
Voor de verzameling fotomateriaal in dit boek zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan de heer A. Wuis, Den Burg. Onze erkentelijkheid geldt ook de andere bezitters van particuliere verzamelingen. De heer A. Westerlaken, Oudeschild, restaureerde tal van vergeelde en vervaagde foto’s. Bidprentjes werden bereidwillig afgestaan door mej. E.G.M. Keesom te Leiden en mej. A.A. Verberne te Den Burg.

Ook bij deze uitgave werden wij gesteund door de activiteiten van een Comité van Aanbeveling, samengesteld uit de heren: L.J. Daalder, Den Helder; Th. van Heerwaarden, Den Burg; M.M.J. Hoogenbosch, Den Helder, C. Keijser Hzn., Den Burg; J.P.G. Schraag, Den Burg; J.A. van der Vlis, Blaricum; Mr. P.C. Witte, Wassenaar; en M.Th Zijm, Den Burg. Verscheidenen van hen hebben zich niet alleen ingespannen voor de verspreiding van dit werk, maar ook aan de inhoud bijgedragen.

Tenslotte gaat onze dank vooral uit naar de voor-intekenaren, wier belangstelling deze uitgaven mogelijk heeft gemaakt. Een lijst met hun namen is opgenomen aan het einde van dit boek. Wij spreken de wens uit, dat zij en hun nakomelingen, dit boek in ere zullen houden en nog dikwijls met vrucht zullen raadplegen.

Haarlem, augustus 1973


Credits
24.5 x 17 cm. xxii, 418; 387 pp. 
Hardcovers. lllustrated in b/w.
Loose inserted: ‘Aanvullingen en verbeteringen Texelse Geslachten. 1971. [4] pp.’ 
Auteur: DIJT, M.D. & J.S.M. DIJT
Jaar: 1970-1973
Uitgeverij: Visdruk / Eigen Beheer
Plaats: Alphen aan den Rijn / Haarlem

Geef een reactie